Getting stuck with your research project?
Let us support you make it easier!


还在为你的研究项目停滞不前而烦恼吗?
让我们来帮你轻松前行吧.


Bạn đang gặp khó khăn khi làm nghiên cứu khoa học?
Hãy để chúng tôi giúp bạn.


Dịch vụ của chúng tôi

Biên tập tiếng Anh

 • Biên tập và hiệu chỉnh bản thảo các bài báo và báo cáo khoa học tiếng Anh theo đúng tiêu chuẩn của các tạp chí y khoa quốc tế.

Hiệu chỉnh khoa học

 • Biên tập và hiệu chỉnh tất cả các khía cạnh của bản thảo để thể hiện rõ nội dung của bài báo theo tiêu chuẩn của các tạp chí y khoa quốc tế.

 • Biên tập và hiệu chỉnh tất cả các khía cạnh của luận văn và luận án để thể hiện rõ nội dung theo tiêu chuẩn của các trường đại học y khoa.

Phiên dịch

 • Dịch thuật bài báo và báo cáo khoa học từ tiếng Việt sang tiếng Anh theo đúng tiêu chuẩn của các tạp chí y khoa quốc tế.

 • Dịch thuật các bài báo và báo cáo khoa học từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

 • Phiên dịch hội nghị, hội thảo, và workshop chuyên đề y khoa.

Biên tập trình bày

 • Biên tập và hiệu chỉnh về mặt trình bày bản thảo các bài báo và báo cáo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt theo đúng tiêu chuẩn của các tạp chí y khoa quốc tế.

 • Biên tập và hiệu chỉnh về mặt trình bày bảng biểu và biểu đồ theo đúng tiêu chuẩn của các tạp chí y khoa quốc tế.

Hướng dẫn làm nghiên cứu khoa học

  Chúng tôi hướng dẫn thực hiện:
 • Phân tích số liệu.

 • Viết báo cáo số liệu.

 • Viết bài báo khoa học.

 • Làm poster và bài báo cáo tại hội nghị khoa học.

Các dịch vụ khác

  Chúng tôi hướng dẫn thực hiện:
 • Trả lời câu hỏi của ban biên tập và các nhận xét viên trong quá trình bài báo được tạp chí xét duyệt.

 • Hướng dẫn viết đề cương, luận văn và báo cáo khoa học tiếng Việt và tiếng Anh.

 • Định hướng đề tài nghiên cứu khoa học.

 • Giám sát, kiểm soát và kiểm tra chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học.

 • Hướng dẫn làm nghiên cứu khoa học (thiết kế nghiên cứu, thu thập và phân tích số liệu...).

 • Tư vấn lựa chọn các tạp chí quốc tế và các hội nghị quốc tế có uy tín và phù hợp để gửi bản thảo bài báo và hỗ trợ quá trình gửi bản thảo.

 • Các dịch vụ hướng dẫn khác theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng.

Đánh giá của khách hàng

"Found you for help on a project with a tight deadline. And how fortunate was I to be able to work with you. You were extremely helpful and immediately provided many insights to my project which enhanced my knowledge of the subject. You helped me to overcome the hurdles of data analysis and SPSS which was frightful enough to cause nightmares. You would further assist via Skype and Teamviewer so I could understand in depth. I finally completed my project with immense confidence and total satisfaction!!! Thank you for all the help!!!!."

Christine – Postgraduate student - Hong Kong

"I am in debt to you for your great assistance in conducting my research project and publishing my very first paper. I will continue to ask for assistance until I completely finish my PhD candidature."

Angela – Postgraduate student – USA

"I have little knowledge about research methodology. You are extremely helpful in guiding me to understand and conduct my research project and present it to the RACP successfully."

John – Paediatrician – Australia

"I thank you so much for your time, effort and energy to help me complete my research project successfully."

Mike – Government officer – England

"Thanks a lot for all your help in correcting my manuscript and my written English."